7. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

7. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

7. AKOB

ULUSAL ODA MÜZİĞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

25 - 26 Mayıs 2024

Cumartesi - Pazar

 

AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması

Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında okuyan veya mezun olan müzisyenlerimizin ve genç bestecilerimizin birlikte müzik grupları oluşturmalarını teşvik etmek, birlikte çalışma ve eser üretme becerilerini geliştirmelerini, ülkemizde ve dünyada daha fazla tanınmalarını, çağdaş müzik dünyasında iz bırakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

1- 7. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması, 25-26 Mayıs 2024 Cumartesi - Pazar günlerinde yarışma başvurusunda katılımcı gruplar tarafından online olarak gönderilen performans video kayıtlarının noter huzurunda jüri tarafından Mersin’de dinleme ve değerlendirmesi yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2- Yarışmaya Batı Müziği orkestra çalgılarından - Yaylı Çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas); Tahta Üflemeli Çalgılar (flüt, pikolo, obua, korangle, klarnet, bas klarnet, fagot, kontrfagot); Bakır Üflemeli çalgılar (korno, trompet, trombon, tuba); Tuşlu Çalgılar (piyano); Telli Çalgılar (klasik/akustik gitar, arp) ve Vurmalı Çalgılardan oluşacak ikili (duo) ve çok üyeli gruplar katılabilir. 

3- Yarışma performans dalında “Genel Kategori” ve “Genç Türk Bestecisi Eseri” performansı olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Her iki performans kategorisinde de yarışmaya, Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen, yarışma tarihinde 31. yaşından gün almamış, TC uyruklu öğrenciler-sanatçılar ile ülkemizin yukarıda tanımlanan eğitim kurumlarında eğitimlerini sürdüren veya mezun olmuş yabancı uyruklu öğrenciler-sanatçılar katılabilirler. (Başvurular sonrasında yarışmanın herhangi bir nedenle AKOB tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda bu maddede yer alan “31. yaşından gün almamış olmak” şartı aranmaz, grup başvurusu geçerliliğini korur.)

KATEGORİLER

4- GENEL ODA MÜZİĞİ ESERLERİ PERFORMANS KATEGORİSİ

Bu kategoride katılımcılar 3. Maddedeki tanıma uyan gruplarıyla yarışmaya seçecekleri Dünya ve Türk bestecilerin eser(ler)ini icra ederek katılacaklardır.

5- GENÇ TÜRK BESTECİLERİ ESERLERİ PERFORMANS KATEGORİSİ

Bu kategoride katılımcılar 3. ve 4. Maddelerdeki tanıma uyan gruplarıyla yarışmaya bir “Genç” Türk bestecisinin eser(ler)ini icra ederek katılacaklardır.

6- GENÇ BESTECİYE ÖZEL ÖDÜL

Bu kategoride eseri icra edilen Genç Türk bestecileri arasından bir besteciye “Özel Teşvik Ödülü” verilecektir.

6-a) “Genç Türk Bestecisi” Tanımı

Yarışmaya, yarışma tarihinde 41 yaşından gün almamış olan, Türkiye’de herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda veya yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdürdüğünü veya mezun olduğunu belgeleyen T.C. uyruklu öğrenciler-besteciler eserleri ile katılabilirler. Başvurular sonrasında yarışmanın herhangi bir nedenle AKOB tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda bu maddede yer alan “bestecinin 41 yaşından gün almamış olması” şartı aranmaz, grup başvurusu geçerliliğini korur.

BAŞVURU

7- Katılımcı gruplar diledikleri kategoride yarışabilecekler gibi - diğer kategori için de ayrı başvuru ücreti ödeyerek - yarıştıkları kategoride icra ettikleri eserden farklı bir eser(ler) ile - her iki kategoride de yarışabilirler. Başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir:

8- GENEL ODA MÜZİĞİ ESERLERİ PERFORMANS KATEGORİSİ

Bu kategoride yarışacak grubun her katılımcı üyesi başvuru ücreti olarak 500 (Beş yüz) TL ödeyecektir. Başvuru formunda yarışılacak kategori işaretlenir.

9- GENÇ TÜRK BESTECİSİ ESERİ PERFORMANS KATEGORİSİ

Bu kategoride yarışacak grubun her katılımcı üyesi başvuru ücreti olarak 500 (Beş yüz) TL ödeyecektir. Başvuru formunda yarışılacak kategori işaretlenir. 

10- Her iki kategoride de yarışacak gruplar başvuru formunda yarışılacak kategorileri ayrı ayrı işaretlemelidirler.

11- Başvuru ödemeleri başvuru formunda belirtilen AKOB banka hesabına; açıklama hanesinde “katılımcı grup üyesinin ve grubun ismi-  yarışma kategori başlığı / başlıkları belirtilerek Yarışma Katılım Bedeli’ yazılarak” yapılacaktır.

12- Banka gönderi dekontları başvuru formuna eklenecektir. (İki kategoride yarışanlar banka gönderi dekontlarını ayrı ayrı ekleyeceklerdir.)

13- Yarışmanın AKOB tarafından mücbir sebeplerden kaynaklanan iptali durumunda başvuru ücretleri tüm katılımcılara geri ödenir.  

14- Katılımcı grubun yarışma şartnamesine uymayan başvurusu nedeniyle yarışmaya katılamaması durumunda katılımcılara başvuru ücretleri kesinlikle geri ödenmez.

15- Yarışma başvuru formu ektedir. Başvuru elektronik ortamda yapılacaktır.

16- Yarışma Son Başvuru Tarihi 20 Mayıs 2024 Pazartesi günüdür. Ayni gün saat 24.00’den sonra ulaşacak başvurular kabul edilmez.

ESER / PERFORMANS SÜRESİ - VİDEO KAYDI

17- GENEL ODA MÜZİĞİ ESERLERİ PERFORMANS KATEGORİSİ: 

Katılımcı gruplar bir eserin ve/veya farklı dönemlere ait (Barok-Klâsik-Romantik-Çağdaş) eserlerintoplamda en az 10 dakikalık, en fazla 20 dakikalık eserlerin bölüm ya da bölümleriyle yarışmaya katılabilirler.

18- GENÇ TÜRK BESTECİSİ ESERİ PERFORMANS KATEGORİSİ: 

Katılımcı grupların seslendireceği bir “Genç Türk Bestecisi”nin eseri en az 5 dakikalık tek bölüm veya en fazla 20 dakikalık bölüm ya da bölümlerden oluşacaktır.

VİDEO KAYITLARI

19- Her grup üyesi yarışmacı tarafından eksiksiz olarak doldurulacak başvuru formuyla birlikte, grubun seçtiği kategori(ler) için; seslendirilen eser(ler)in bölüm/ bölümlerinin akustik ortamda hazırlanmış, tam boy profesyonelce çekim yapılmış ve kesinlikle ses mühendisliği uygulanmamış,  ses kalitesi ve çözünürlüğü yüksek video kaydı / kayıtları AKOB’a elektronik ortamda iletilecektir.

20- Katılımcı video kayıtları bu yarışma için özel olarak yapılmış olacaktır. Gönderilen video kayıtlarının başlangıcında (cover page) başvuru formunda açıkça belirtilen grup adı, hangi kategoriye ait olduğu, besteci / eser adı - bölüm / bölümleri açıkça belirtilecektir.

21- Herhangi bir kayıtta ses mühendisliği uygulandığı tespit edilirse katılımcı grup diskalifiye edilir ve başvuru ücretleri kesinlikle geri ödenmez.

22- Yarışmaya gönderilen video kayıtları katılımcılar tarafından kesinlikle başkalarıyla paylaşılamaz.

23- Videolar Yarışma Koordinatörü Bengü Yılmazer Hadra tarafından açılmadan bilgisayara indirilecek ve jürinin izleme-değerlendirme tarihinden önce kesinlikle açılmayacaktır.

24- Jüri değerlendirmesi sırasında açılan video kayıtları şartnamede belirtilen gerekli standartlara uygun değilse, kararı jüri verecektir. Bu durum noter tarafından tutanakla tespit edilir. Jüri kararıyla değerlendirilmeye alınamayan grup üyelerinin katılım bedelleri geri ödenmez.

 25- Notalar: Yarışmaya katılan gruplar çaldıkları eser(ler) ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve eser(ler)in gönderilen video kaydında kullanılan edisyonunun notasının PDF olarak tüm diğer evraklar ile birlikte başvuru esnasında elektronik ortamda göndereceklerdir.

26- Katılım başvurularını eksiksiz gönderen ve yarışmaya katılmaya hak kazanan gruplara 23 Mayıs 2024 Perşembe günü bilgi verilecektir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

27- 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü yarışma jüri izlemeleri öncesinde, en az bir AKOB Yönetim Kurulu üyesinin katılımıyla, yarışmaya katılmaya hak kazanan grupların video dinleme-değerlendirme sıralaması noter huzurunda kura ile tespit edilecektir.

28- Yarışmanın jüri video izleme ve değerlendirmeleri Mersin’e gelen jüri üyelerinin katılımıyla 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü, AKOB tarafından tespit edilecek uygun görsel-işitsel (audio-visual) teknik donanımlı bir mekânda, Yarışma Koordinatörü Bengü Yılmazer Hadra'nın moderatörlüğünde, jüri üyelerinin ve en az 4 (Dört) AKOB yönetim kurulu üyesinin katılımıyla, noter huzurunda ve pandemi, kısıtlama, ve sair mücbir sebep engellemeleri yoksa - AKOB tarafından davet edilen dinleyicilere açık olarak yapılacaktır. Ayni gün içinde jüri çalışmaları bitirilemezse 26 Mayıs 2024 Pazar günü değerlendirmelere devam edilir.

29- Yarışmacı grup katılımcı bilgileri ve eser notaları jüriye sunulacak, AKOB moderatörünün bilgisayarına açılmadan dosya ile indirilen video kayıtları jüri ve noter huzurunda ilk defa açılarak, tespit edilen izleme sırasına göre perdeye yansıtılarak jüri tarafından izlenecektir.

30- Tüm videolar izlendikten sonra Jüri üyeleri toplanarak değerlendirmelerini yapacaklar ve ödül kazanan yarışmacı grupları belirleyeceklerdir. Sonuçlar noter tarafından tutanağa geçirilerek kayıt altına alınır.    

31- Ödül kazananlar 26 Mayıs Pazar günü - zamanı ayni gün içinde katılımcılara duyurulan - Jüri Başkanı tarafından sosyal medya üzerinden “canlı” olarak yapılacak ve kayda alınacak bir konuşma ile açıklanacaktır.

32- Ödül kazanan gruplara ait bilgiler 27 Mayıs Pazartesi günü bir basın duyurusu ile yerel-ulusal yazılı basın kuruluşlarına bildirilecek, katılımcı grupların iletişim adreslerine iletilecek ve sosyal medyada kamuoyuna duyurulacaktır.

33- Jüri üyelerinin Pandemi ve sair engelleyici - kısıtlayıcı nedenlerle Mersin’e gelmeleri mümkün olamazsa, AKOB Yönetimi, kurul üyelerinin internet üzerinden video kayıtlarını izleyip, dinleyerek değerlendirme yapabilmeleri için değişiklik yapma hakkına sahiptir.

34- Jürinin kararları kesindir, sorgulanamaz. Yarışmaya katılan grupların başarısının nasıl değerlendirileceğine jüri yarışmadan önce yapacağı toplantıda karar verir. Eşitlik durumunda son kararı Jüri Başkanı verir.

35- Katılımcı grup üyeleri arasında herhangi bir jüri üyesi ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan üye varsa / veya herhangi bir grup katılımcı üyesi jüri üyelerinden birinin son bir yıl içinde öğrencisi ise, söz konusu jüri üyesi/üyeleri bu durumu diğer jüri üyelerine bildirir ve etik olarak o grup için oy kullanamaz. Bu durum noter tarafından tutanakla tespit edilir.

ÖDÜLLER

Verilecek ödüller aşağıda belirtildiği şekildedir:

36- GENEL ODA MÜZİĞİ ESERLERİ PERFORMANSI KATEGORİSİ 

36-a) BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

25.000 (Yirmi beş bin) TL Para Ödülü + Mersin’de Konser Ödülü (Konserin tarihi bilahare belirlenecektir. Grup üyelerinin yurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

36-b) İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

20.000 (On beş bin) TL Para Ödülü

36-c) ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

15.000 (On beş bin) TL Para Ödülü

36-d) KEMAL RASTGELDİ MANSİYON ÖDÜLÜ

5.000 (Beş bin) TL Para Ödülü

37- GENÇ TÜRK BESTECİSİ ESERİ PERFORMANS KATEGORİSİ

37- a) GENÇ TÜRK BESTECİSİ ESERİ PERFORMANSI ÖDÜLÜ

25.000 (Yirmi beş bin) TL Para Ödülü + Mersin’de Konser Ödülü  

(Konserin tarihi bilahare belirlenecektir. Grup üyelerinin yurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

37-b) GENÇ TÜRK BESTECİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ

25.000 (Yirmi beş bin) TL Para Ödülü

(Ödüllü besteci Mersin konserine konuk olarak davet edilirYurt içi ulaşım ve Mersin’de konaklama giderleri AKOB tarafından karşılanacaktır.)

38- Jüri herhangi bir ödülü vermeyebilir, bir veya birkaç grup arasında paylaştırabilir.

39- Ödül kazanan grupların parasal ödülleri, grup üyeleri arasından belirlenerek başvuru formunda bildirilen grup liderinin banka hesabına havale edilecektir. İş bu ödeme şeklini tüm katılımcılar peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda grup üyeleri arasında oluşabilecek anlaşmazlık ve ihtilaflarda AKOB’un herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur.

40- Yarışmada seslendirilen herhangi bir eserin yarışmacı grup(lar) tarafından izinsiz icrası yüzünden ilgili taraflar arasında herhangi bir telif sorunu olması durumunda AKOB’un yasal olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yarışmacı grup besteci(ler)den  / telif sahibinden / kurumundan gerekli yazılı izni almakla yükümlüdür.

41- Yarışma için gönderdikleri video kayıtları ve Mersin’deki ödül konserinde AKOB tarafından gerçekleştirilecek video ve ses kayıtları üzerinde, münferiden katılımcılar ve/veya besteciler / telif sahipleri / telif kurumları tarafından veya katılımcı grup adına bir hak talep edilemez. Söz konusu olan materyallerin tüm hakları AKOB’a aittir.

42-Yarışmanın tüm aşamalarında ve Mersin konserlerinde fotoğraf ve video çekimi yapma, ses kaydı alma ve bunların kullanım hakları AKOB’a aittir. İş bu yarışmaya başvuru sahipleri fotoğraf, özgeçmiş, ses ve video kaydı gibi malzemelerin televizyon, radyo ve internet ortamlarında AKOB tarafından tanıtım veya ticari amaçla dağıtılıp yayımlanmasını peşinen kabul eder.

 43- AKOB Yönetimi gerektiğinde yarışma şartlarını yeniden düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ilgili kişilere zamanında ve en uygun şekilde bildirilir.

SEÇİCİ KURUL

44- Yarışma Seçici Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

 JÜRİ BAŞKANI

* Prof. Çiğdem İYİCİL

   Keman Sanatçısı

   Maltepe Üniversitesi Konservatuvar Müdürü

JÜRİ ONURSAL ÜYESİ 

* Demet Şaman TARLAKAZAN  

   Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği (AKOB) Başkanı

 JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Cem BABACAN

   Piyanist, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi

* Dr. Erberk ERYILMAZ

   Besteci, Piyanist, Orkestra Şefi

   Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi,

   Bestecilik Bölümü Başkan Yardımcısı

* Doç. David TCHUMBURİDZE

   Oboist    

   Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi

*  Münif AKALIN

    Viyolonsel Sanatçısı / Orkestra Şefi

    Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi

45- Seçici Kurul üyelerinden herhangi birinin Mersin’de yapılacak kayıt değerlendirmelerine katılamaması durumunda AKOB yeni bir seçici kurul üyesi tayin etme hakkını saklı tutar. Bu değişiklik ilgili kişilere zamanında ve en uygun şekilde bildirilir.

AKOB İLETİŞİM BİLGİLERİ

46- AKOB iletişim bilgileri aşağıda verildiği gibidir.

* Bengü Yılmazer HADRA

   Yarışma Koordinatörü

   Cep: 0532 466 49 16

  E-Posta: akobder@gmail.com

 

47- Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu madde dahil 47 (Kırk yedi) maddelik iş bu şartnamede yazılan tüm şartları peşinen kabul etmiş olurlar.

 

Demet Şaman TARLAKAZAN

Başkan

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği

 

 

 

YARIŞMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZTop